O projekcie

Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi

 

Województwo Podlaskie może poszczycić się nieprzeciętnymi walorami przyrodniczymi w skali całej Europy. Znajdujące się tu obiekty przyrodnicze chronione w parkach narodowych, rezerwatach, parkach krajobrazowych, czy też poprzez sieć obszarów Natura 2000, to naturalne poligony do prowadzenia edukacji i rozwoju turystyki.

Połączenie tych dwóch zagadnień nie jest kwestią prostą i oczywistą. Każdy z krajów, ale także partnerów uczestniczących w projekcie ma inne doświadczenia w tej materii. Wspólnie chcemy popularyzować i mądrze kształtować turystykę edukacyjną w najcenniejszych zakątkach naszych krajów.

Turystyka edukacyjna realizowana w Polsce w takich obiektach jak Białowieski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy czy Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to codzienność. Obiekty te mają zarówno odpowiednie do tego celu zaplecze, kadrę, jak i opracowane programy. Niewykorzystany jest jednak potencjał innych cennych obszarów, chronionych często jedynie w sieci Natura 2000. Do takich obszarów należy dolina górnej Narwi, na odcinku od granicy państwa do Suraża. To właśnie tu skupimy swoje działania w celu stworzenia wzorcowej marszruty turystyczno-edukacyjnej. Poligonem do działań po stronie białoruskiej będą wyjątkowe terytoria położone w południowo-wschodniej części kraju, Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny (Полесский государственный радиационно-экологический заповедник) i Rezerwat Dniepro-Sożskij (Днепро-Сожский заказник). Również one nie w pełni wykorzystują swoją atrakcyjność turystyczną. Chociaż Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny jest dość powszechnie znany, przez długi czas pozostawał zamknięty. Dopiero niedalekiej przeszłości umożliwione zostało prowadzenie po tym obszarze wycieczek informacyjno-ekologicznych, edukacyjnych, naukowo-edukacyjnych i edukacyjnych. Jeżeli chodzi o rezerwat Dniepro-Sożski – prawdopodobnie tylko specjaliści i lokalni mieszkańcy wiedzą o jego istnieniu, mimo że powołany został ponad 20 lat temu. Oba te obszary mogą być bardzo interesujące zarówno dla białoruskich, jak i zagranicznych turystów, zwłaszcza jako miejsca edukacyjne w różnych obszarach badań, ze względu na ich unikalne zasoby naturalne, bogatą różnorodność biologiczną, specjalne warunki panujące na tych terytoriach (obszar zamknięty).

Realizacja projektu jest doskonałą platformą do nawiązania trwałej współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami rezerwatów przyrody na Białorusi i w Polsce w celu wzmocnienia potencjału wszystkich beneficjentów transgranicznej turystyki edukacyjnej.

Efektem naszych międzynarodowych działań będą wycieczki edukacyjne dla specjalistów od ochrony przyrody, przedstawicieli podmiotów zajmujących się edukacją, kulturą i turystyką oraz organizacji społecznych zaangażowanych w sprawy edukacji przyrodniczej. Zostaną utworzone trzy szlaki turystyczno-edukacyjne. Odbędzie się też tematyczna konferencja naukowa.

Ponadto niezwykle ważnym zadaniem projektu jest wzajemna popularyzacja chronionych obszarów Białorusi i Polski podczas wydarzeń międzynarodowych: na Festiwalu Dzikiej Przyrody, poplenerowych wystawach fotografii. Zaplanowany przewodnik i film będą uatrakcyjnieniem zajęć terenowych w dolinie górnej Narwi, a filmy o Białowieskim Parku Narodowym, Narwiańskim Parku Narodowym i Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej pokażą w jaki sposób można poznać powyższe miejsca.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską. Po stronie polskiej realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (strona Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia). Partnerem wiodącym po stronie białoruskiej jest organizacja społeczna Zielony Krzyż (Белорусский зеленый крест) we współpracy z Poleskim Państwowym Rezerwatem Radiacyjno-Ekologicznym i Rezerwatem Dniepro-Sożskim.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030